معرفی

مشخصات فردی

سیده محبوبه جعفری

نام - نام خانوادگی : سیده محبوبه   جعفری

پست الکترونیکی : sm_jafari@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : حسابداری
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : شیراز

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : حسابداری
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : الزهرا

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : حسابداری
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : علوم و تحقیقات

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : حسابداری

محل خدمت : دانشکده اقتصاد و حسابداری

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 6

سمت اجرایی در دانشگاه : مدیر گروه حسابداری

نوع استخدام : پیمانی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1390-04-01

سیده محبوبه جعفری
سیده محبوبه جعفری

محل خدمت :
    دانشکده اقتصاد و حسابداری
مرتبه علمی :
    استادیار
^